RSS

Albanian American Civic League met with congressman Buck McKeon

06 Jan

Dear Friend,
This month we met with Congressman Buck McKeon, Chairman of the Armed Services Committee in the U.S. House of Representatives, to brief him about the escalating conflict in northern Kosova and the need to resolve it before US troops depart from Camp Bondsteel.  Attached is the presentation that Shirley gave on behalf of the Civic League.  Please click here for the English version and here for the Albanian.  Kliko këtu për shqip.
Joe DioGuardi        Shirley Cloyes DioGuardi
President                 Balkan Affairs Adviser
Te nderuar,
Kete muaj ne u takuam me Kongresistin Buck McKeon, Kryetar i Komitetit per Sherbimet Ushtarake te Dhomes se Perfaqesueseve te SHBA-ve, per ta njoftuar ate ne lidhje me eskalimin e konfliktit ne Kosoven veriore dhe per nevojen qe kjo ceshtje te zgjidhet para se trupat amerikane te largohen nga Kampi Bondsteel. Bashkangjitur e keni prezantimin qe Shirley e ka paraqitur ne emer te Liges Qytetare.  Ju lutem klikoni ketu per versionin anglishte, apo ketu per versionin shqip.
Joe DioGuardi              Shirley Cloyes DioGuardi
President               Keshilltare per Ceshtje te Ballkanit
______________________________ _
Albanian American Civic League
PO Box 70 | Ossining, NY 10562 | USA
Fax: (914) 762-5102
______________________________ _____
AACL Meeting with Congressman Buck McKeon,Chairman of the House Armed Services Committee
On December 12, 2011, Albanian American Civic League President Joe DioGuardi,Balkan Affairs Adviser Shirley Cloyes DioGuardi, and some members of the ExecutiveCommittee of the AACL’s Board of Directors met with Congressman Buck McKeon (R-CA) in Manhattan. The purpose of the meeting was to brief Congressman McKeon, whois the Chairman of the Armed Services Committee in the U.S. House of Representatives,about the escalating conflict in northern Kosova and the need to resolve the conflictbefore the projected departure of US troops from Camp Bondsteel occurs.
The following presentation was made by Shirley Cloyes DioGuardi on behalf of the CivicLeague in support of maintaining US leadership at Camp Bondsteel:
We are all aware of the fact that cuts will be made in the defense budget and that this willinclude the closing of some of America’s military bases at home and abroad. For thepast year, it has been rumored that Camp Bondsteel, which was built in Kosova by theUnited States after NATO airstrikes against Serbia ended the Kosova war in June 1999,will be put under Turkish command. Since Turkey is a strong ally of Kosova, in theoryremoving US troops from Camp Bondsteel would make sense. However, in practice, Iwould argue that it is premature for the United States to signal its departure from Kosova,since it is the only real impediment to Serbia’s expansionist aims.By way of background, at the end of the Kosova war, Belgrade created and financedparallel political and economic structures in northern Kosova run by Kosova Serbs. Withonly lip service opposition from the West, Belgrade has been able to destabilize Kosova,and with it, the region for more than a decade. Belgrade has been able to have the upperhand in the north because only 85 nations have recognized Kosova’s independence(the US was the first) since it declared its independence in February 2008. Serbiahas repeatedly said that it intends to make the de facto partition of northern Kosova apermanent, de jure reality, and this is coming closer to fruition, to a great extent becauseof inaction on the part of the Obama administration. The Obama administration haschosen to take a back seat to Europe when it comes to Kosova and the Balkans. While onthe surface this would appear to be a logical decision since America is mired in the warin Afghanistan, it is nevertheless a mistake. As Congress knows well, whenever Americahas taken a back seat to Europe in the Balkans, the United States has ultimately paid theprice in “blood and treasure.”The crisis in the north escalated on November 23, 2011, when Kosova Serbs battled NATO troops (known as KFOR), seriously injuring 21, in their effort to maintainbarricades that they had first erected in September to block Kosova customs officialsfrom going to the border between Kosova and Serbia. Four NATO troops and sixteenSerb civilians were injured and one Albanian police officer and one Serb were killedin earlier clashes. The Kosova customs officials, aided by EU representatives, havebeen trying to remove the barricades and travel to the border in order to implement apreliminary customs agreement that was cosigned by the negotiators in the Prishtina-Belgrade talks, which began last spring in Brussels and are being facilitated by theEuropean Union. However, the Belgrade-backed extremists in the north refuse torecognize Kosova’s independence and want to prevent the Kosova government fromextending its authority throughout the entire territory.

As a recent International Crisis Group report rightly stated, the conflict in the north “notonly pits northern Serbs against Kosova and Kosova against Serbia, but also Serbiaagainst the European Union.” This is why the Albanian American Civic League, whichis a volunteer advocacy group representing the concerns of 750,000 Albanian Americans,believes that the United States should delay its departure from Camp Bondsteel until theconflict in the north has been resolved.

Fortunately, the dynamics shifted on December 9, when German Prime Minister AngelaMerkel successfully prevented the EU from awarding Serbia EU candidate status thismonth. Serbia has been told that by March it must demonstrate that it has dismantled thebarricades in northern Kosova and allowed freedom of movement for KFOR troops andEU and Kosova officials. Merkel already signaled a new, promising shift in the EU’sunbroken support for Belgrade, when she met with Serbian President Boris Tadic inBelgrade last August and told him that if Serbia wanted to achieve EU candidate status, ithad to achieve results in the dialogue with Kosova, abolish all illegal, parallel structuresin northern Kosova, and eventually recognize Kosova’s sovereignty without divisionduring Serbia’s EU integration. Even though Serbia wanted to achieve EU candidatestatus by the end of 2011, Tadic responded to Merkel’s demands by saying that Serbiawould not concede to the EU on Kosova. Now he is clearly faced with a choice betweenEU acceptance and holding onto Kosova.

Tadic is more than likely to try to hold onto the north, and this will put Kosova andSoutheast Europe in danger of renewed violence. By refocusing American diplomaticand military attention on Kosova and the Balkans now, we can prevent a costly andpotentially deadly conflict in the months ahead.

# # #
Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane paraqet argumentet për mbajtjen e pranisë amerikane në Kampin Bondsteel
Më 12 dhjetor, 2011, Kryetari i Lidhjes Qytetare Shqiptaro-Amerikane Joe DioGuardi, Këshilltarja për Çështje të Ballkanit Shirley Cloyes DioGuardi, dhe disa anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të LQSHA-së u takuan me Kongresistin
Buck McKeon (R-CA) në Manhattan. Qëllimi i takimit ishte që Kongresisti McKeon, i cili është Kryetar i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura në Dhomën e Përfaqësuesve, të informohet shkurtër për përshkallëzimin e konfliktit në veri të Kosovës dhe nevojën
për të zgjidhur konfliktin para se largimi i planifikuar i trupave amerikane nga Kampi i Bondsteel-it të ndodh.
Prezantimi në vijim u bë nga Shirley Cloyes DioGuardi në emër të Lidhjes Qytetare në mbështetje të mbajtjes së lidershipit amerikan në Kampin Bondsteel:
Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm për faktin se shkurtimet do të bëhen në buxhetin e Departamentit të Mbrojtjes dhe se kjo do të përfshijë mbylljen e disa bazave ushtarake amerikane në vend dhe jashtë vendit. Gjatë vitit të kaluar është raportuar se Kampi Bondsteel, i cili u ndërtua në Kosovë nga Shtetet e Bashkuara pasi sulmet ajrore të NATO-s kundër Serbisë i dhanë fund luftës së Kosovës në qershor të vitit 1999, do të vihet nën komandën turke. Meqenëse Turqia është një aleate e fortë e Kosovës, në teori largimi i trupave amerikane nga Kampi Bondsteel do të kishte kuptim. Megjithatë, në praktikë, unë do të argumentoja se është e parakohshme për Shtetet e Bashkuara të
sinjalizojnë largimin e tyre nga Kosova, pasi ajo është e vetmja pengesë e vërtetë ndaj qëllimeve ekspansioniste të Serbisë.
Në fund të luftës së Kosovës Beogradi krijoi dhe financoi strukturat paralele politike dhe ekonomike në veri të Kosovës të drejtuara nga serbët e Kosovës. Me vetëm një kundërshtim në formë retorike boshe nga Perëndimi, Beogradi ka qenë në gjendje ta destabilizoje Kosovën, dhe me atë, edhe rajonin për më shumë se një dekadë. Beogradi ka qenë në gjendje të ketë dorën e sipërme në veri, sepse vetëm 85 vende kanë njohur pavarësinë e Kosovës (SHBA ishte e para) që kur ajo shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008. Serbia ka thënë vazhdimisht se ajo ka për qëllim ta bëj të përhershme dhe realitet de jure ndarjen e tanishme de facto të veriut të Kosovës, dhe kjo është më afër realizimit, në një masë të madhe për shkak të mosveprimit nga ana e administratës së Obama-s. Administrata e Obama-s ka zgjedhur që të marrë një rol dytësor prapa Evropës kur është fjala për Kosovën dhe Ballkanin. Përderisa në sipërfaqe kjo do të dukej të jetë një vendim logjik pasi që Amerika është zhytur në luftë në Afganistan, megjithatë është një gabim. Siq e di mirë Kongresi, sa herë që Amerika ka marrë një dytësor prapa Europës në Ballkan, Shtetet e Bashkuara kanë paguar çmimin në fund të fundit me “gjak dhe thesar.”
Kriza në veri u përshkallëzua me 23 nëntor 2011 kur serbët e Kosovës u përleshen me trupat NATO-s (të njohur si KFOR), duke plagosur rëndë 21, në përpjekjet e tyre për të ruajtur barrikadat që i kishin ngritur që në shtator për të bllokuar zyrtarët e doganave kufitare të Kosoves që ata të mos mund të shkojnë në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Katër trupa të NATO-s dhe gjashtëmbëdhjetë civilë serbë u plagosën dhe një polic shqiptar e një serb u vranë në përleshjet e mëparshme. Zyrtarët e doganave të Kosovës të ndihmuar nga përfaqësuesit e BE-së, kanë qenë duke u përpjekur që të heqin barrikadat dhe që të udhëtojnë deri në kufi në mënyrë që të zbatojnë një marrëveshje paraprake doganore që u nënshkrua bashkarisht nga negociatorët në bisedimet Prishtinë-Beograd,
të cilat filluan në pranverën e kaluar në Bruksel dhe janë duke u lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, ekstremistët në veri të mbështetur nga Beogradi refuzojnë të njohin pavarësinë e Kosovës dhe duan ta parandolojne qeverinë e Kosovës që të shtrijë autoritetin e saj në të gjithë territorin.
Siq deklaroi me të drejtë një raport i fundit i Grupit Ndërkombëtar të Krizave, “konflikti në veri jo vetëm që i vë serbët e veriut kundër Kosovës dhe Kosovën kunder Serbisë, por edhe Serbinë kundër Bashkimit Evropian.” Kjo është arsyeja përse Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane, e cila është një grup vullnetar avokues që përfaqëson shqetësimet e 750.000 shqiptaro-amerikanëve, beson se Shtetet e Bashkuara duhet të vonojnë largimin e saj nga Kampi Bondsteel deri sa konflikti në veri të jetë zgjidhur.
Për fat të mirë, dinamikat ndryshuan më 9 dhjetor kur kryeministrja gjermane Angela Merkel me sukses parandaloi BE-në nga dhënia Serbisë e statusit të vendit kandidat për anëtarësim në BE këtë muaj. Serbisë iu tha se deri në Mars duhet të demonstrojë se ka shpërbërë barrikadat në veri të Kosovës dhe se ka lejuar lirinë e lëvizjes për trupat e KFOR-it dhe zyrtarët e BE-së dhe Kosovës. Merkel tashmë ka sinjalizuar një ndryshim të ri e premtues në mbështetjen e pandërprerë të BE-së për Beogradin kur ajo u takua me presidentin serb Boris Tadiç në Beograd në gushtin e kaluar dhe i tha atij se nëse Serbia dëshiron të arrijë statusin e vendit të kandidatit për anëtarësim në BE, ajo duhet të arrijë rezultate në dialogun me Kosovën, duhet të shfuqizojë të gjitha strukturat paralele të paligjshme në veri të Kosovës, dhe përfundimisht të njohë sovranitetin e plotë e të pandarë të Kosovës gjatë integrimit të Serbisë në BE. Edhe pse Serbia dëshironte të
arrinte statusin e vendit kandidat deri në fund të vitit 2011, Tadiç iu përgjigj kërkesave të Merkel-it duke thënë se Serbia nuk do ti leshonte pe BE-së për Kosovën. Tani ai përballet në mënyrë të qartë me një zgjedhje në mes të pranimit nga BE-ja dhe mbajtjes mbi
Kosovën.
Ka shumë gjasa që Tadiç të provojë ta mbajë veriun dhe kjo do të vërë Kosovën dhe Evropën Juglindore në rrezik të një dhune të re. Duke përqëndruar vëmendjen amerikane diplomatike dhe ushtarake në Kosovë dhe në Ballkan tani, ne mund të parandalojmë një konflikt të kushtueshem dhe potencialisht vdekjeprurës në muajt përpara.Perktheu: Luan Mazreku
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 6, 2012 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: